Drukuj

 Obecni:

Barbara Jaworska-Mazur

Konrad Buczma

Maciej Go??biowski

Jerzy Oleszczy?ski

Magdalena Gronowska

Uchwa?a 34/2015

ZOL zatwierdza zwrot kosztów wyjazdu na Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT, który odby? si? 26.04.2015 r. w Warszawie, w wysoko?ci po 250 z? dla delegata Jerzego Oleszczy?skiego i Macieja Go??biowskiego.

za - 5, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 35/2015

ZOL zatwierdza zwrot kosztów wyjazdu na Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT, który odby? si? 29.05.2015 r. w Warszawie, w wysoko?ci po 250 z? dla delegata Jerzego Oleszczy?skiego, Macieja Go??biowskiego i Magdaleny Gronowskiej.

za - 5, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 36/2015

ZOL zatwierdza wyp?at? kwoty 300 z? (trzysta z?) za wynaj?cie sali na Walne Zebranie Sprawozdawcze OL w dn. 23.06.2015 r. oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze OL w dn. 23.06.2015 r.

za - 5, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 37/2015

ZOL zatwierdza wyp?at? kwoty 191,88 (sto dziewi??dziesi?t jeden z? 88/100) - us?uga hostingowa.

za - 5, przeciw - 0, wsztrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 38/2015

ZOL zatwierdza zmian? terminu OTTT O Puchar Wójta Gminy Milejów w ?a?cuchowie z 07.11.2015 r. na 11.11.2015 r.

 za - 5, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 39/2015

ZOL dzia?aj?c na podstawie uchwa?y 31/2015 postanawia przekaza? prawa do organizacji Mistrzostw i Pucharu Okr?gu Lubelskiego w 2015 r. TKS LIDER. W wyznaczonym uchwa?? terminie sp?yn??y do Zarz?du dwie oferty, z których kieruj?c si? zaznaczonym w w/w uchwale kryterium ceny ZOL dokona? wyboru jak wy?ej. Przes?ane oferty stanowi? za??cznik do uchwa?y.

 za - 5, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 40/2015

ZOL przyjmuje w poczet cz?onków zwyczajnych PTT nast?puj?ce osoby:

HEJNA KONRAD

JASI?SKI ROMAN

KOBYLKIN SERHII

LISIECKA KATARZYNA

SABARA?SKA DAGMARA

 za - 5, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 41/2015

W zwi?zku z nieop?aceniem sk?adki cz?onkowskiej ZOL skre?la z listy cz?onków PTT nast?puj?ce osoby:

1. ADAMIEC ANITA

2. BA?YS ADAM

3. BATORSKI GRZEGORZ

4. BATORSKI TOMASZ

5. BIERNACKA JULIA

6. BOBER SYLWIA

7. CHALIMONIUK KAROL

8. CHRU?CICKI KAROL

9. CZERNIAK ALEKSANDRA

10. DOMINO MILENA

11. DROZD KAROL

12. DZIKOWSKI PIOTR

13. FRA?CZUK JAKUB

14. FUSIARZ NELA

15. GA?KOWSKI JAKUB

16. HADACZ TOMASZ

17. HUS ALEKSANDRA

18. HUSA EMIL

19. IWAN DOMINIKA

20. JANICKA NATALIA

21. JEZIERSKA EWELINA

22. KACPRZAK MONIKA

23. KALINKA MATEUSZ

24. KOCHA?SKA MAGDALENA

25. KOCHA?SKI MATEUSZ

26. KO?TUN DANIEL

27. KOWALCZUK AGNIESZKA

28. MKOWALCZUK MICHA?

29. KOWALSKI PAWE?

30. KOZIEJ NATALIA

31. KOZIE? SYLWIA

32. KOZIE? DOMINIKA

33. KRUK EWELINA

34. MAKARA IZABELA

35. MICHALAK DAWID

36. PACEK MAGDALENA

37. PRZEBIEROWSKI JAKUB

38. ROZWA?KA MACIEJ

39. RUTECKI BART?OMIEJ

40. SIEROCI?SKI ERNEST

41. SIERPI?SKA KAROLINA

42. SKWARA MARTYNA

43. STARO?SKI KAMIL

44. ST?PIE? MAGDALENA

45. SULIKOWSKI DAMIAN

46. SZCZEPANEK IZABELA

47. SZCZEPANIUK WIOLETTA

48. SZWAJ AGATA

49. SZYSZ PAULA

50. TWORKOWSKA JULIA

51. WIERZBICKI ALBERT

52. WI?NIEWSKA URSZULA

53. WOJTYNIAK JOLANTA

54. WOROBIEJ PATRYK

55. ZIELI?SKI PRZEMYS?AW

56. ?OCHOWSKA DOMINIKA

 za - 5, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Porotko?owa?a: Magdalena Gronowska 

 

Za??cznik do uchwa?y 39/2015 - orygina?y do wgl?du posiada wiceprezes Magdalena Gronowska w Biurze Zarz?du

 

Lublin, dn.12.05.2015

ZO LUBELSKIEGO PTT

OFERTA DOTYCZ?CA PRZETARGU NA PRAWO ORGANIZACJI MISTRZOSTW I PUCHARU OKR?GU LUBELSKIEGO .

 

         W zwi?zku ze zg?oszeniem organizacji Mi?dzynarodowego Turnieju Ta?ca Towarzyskiego „Magic-Dance 2015” w dn.25.10.2015 chcemy wyrazi? ch??

przeprowadzenia w dwóch pierwszych blokach turnieju Mistrzostw oraz Pucharu Okr?gu Lubelskiego 2015.

Miejsce Turnieju: Gminny O?rodek Sportowo-Kulturalny w Ludwinie. Hala sportowa, wymiary parkietu:20x30,trybuny,balkon,miejsca siedz?ce przy parkiecie-200. Szatnie-8szt. obok wej?cia na sal? taneczn?. Parking przy hali sportowej na 100 miejsc parkingowych.

Data: 25.10.2015

     Oczekujemy na pomoc ze strony Okr?gu w postaci ufundowania pucharów, medali, dyplomów na potrzeby rozegrania MO i PO, oraz dofinansowania w wysoko?ci 3.000 z? . W/w kwota w po?owie pokryje koszt wynagrodzenia s?dziów oraz komisji skrutacyjnej.

Op?aty startowe: 30z? od osoby za styl,40 z? od osoby-kombinacja.

Pragniemy zaznaczy?, ?e  impreza ta b?dzie nie biletowana dla widzów.

          Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Szko?a Ta?ca „Magic-Dance” jako oferent zwraca si? z pro?b? o umieszczenie wszystkich z?o?onych ofert, zgodnie z ustaw? o przetargach, na stronie www. PTT O/Lublin z podaniem terminu rozpatrzenia ofert.

 

ROMAN JASI?SKI- w?a?ciciel ST „Magic-Dance”

SERHII KOBYLKIN- trener TSC „Magic-Dance” 

 

 

Lublin, dn.05.06.2015 

Zarz?d Okr?gu Lubelskiego

Polskie Towarzystwo Taneczne

 

OFERTA NA ORGANIZACJ?

PUCHARU OKR?GU LUBELSKIEGO ORAZ MISTRZOSTW OKR?GU LUBELSKIEGO W 201

Warunki rozgrywania turnieju:

Kwota dofinansowania z ZOL PTT 2000,- z?otych

Miejsce Turnieju:  Hala sportowa Szko?y Podstawowej w ?a?cuchowie,

Miejsca siedz?ce wokó? parkietu, trybuny, szatnie dla zawodników, barek, parking,

Wymiary parkietu: 14x20 m

Op?aty startowe: 40 z?/kombinacj? od osoby, 30 z?/styl od osoby.

Wst?p wolny.

Profesjonalne nag?o?nienie oraz o?wietlenie.

MO i PO rozgrywane by?yby przy okazji OTTT O Puchar Wójta Gminy Milejów.

 

Jerzy Oleszczy?ski

Prezes TKS Lider

ul. ?ywnego 10

20-854 Lublin