PDF Drukuj
Obecni:

Barbara Jaworska - Mazur

Jerzy Oleszczy?ski

Maciej Go??biowski

Konrad Buczma

Magdalena Gronowska

 

Uchwa?a 13/2017

ZOL przyjmuje w poczet cz?onków zwyczajnych PTT nast?puj?ce osoby:

ADASZEWSKA ANIELA

BA?KA ALEKSANDRA

BARCZAK MILENA

BARCZY?SKI MATEUSZ

BIELECKI DOMINIK

BOJARSKI KACPER

BO? B?A?EJ

CHALIMONIUK DOMINIKA (PONOWNE PRZYJ?CIE)

CZY? ALEKSANDRA

D?UGOSZEK KAMIL

DOBRZY?SKA OLIWIA

DUDKA MICHA?

G??B GABRIEL

GOGÓ? MAREK

GROCHOWSKA NIKOLA

GRZELUK MATEUSZ

GUC JAKUB

JAKUBOWSKI DOMINIK

JOACHIMOWICZ PATRYCJA

KALI?SKA JOANNA

KIE?SZNIA ANGELIKA

KOROL ?UKASZ

KRYSA ALEKSANDRA

LIS ZUZANNA

MAZUREK SZYMON

MAZUR KINGA

MUCHA OLIWIER

NOWACKA PATRYCJA

PIEPRZYK MATEUSZ

PIEPRZYK WERONIKA

PO?NIAK AGNIESZKA (PONOWNE PRZYJ?CIE)

PRZEBIEROWSKI BART?OMIEJ

RODACZEK MAGDALENA

ROMANEK KAROLINA

SADURSKA OLIWIA

SAWERSKA GABRIELA

SIDOR PAULINA (PONOWNE PRZYJ?CIE)

SMUTEK EWA

WARECKA ANNA

WIATER NATALIA (PONOWNE PRZYJ?CIE)

WO?NIAK PIOTR (PONOWNE PRZYJ?CIE)

WRONA ?UKASZ

WYSMULSKI JAKUB 

ZAJ?C WANESSA

ZBUCKI PATRYK (PONOWNE PRZYJ?CIE)

za - 5, p. - 0, w. - 0

 

Uchwa?a 14/2017

ZOL zatwierdza wyp?at? kwoty 212,00 z? (dwie?cie dwana?cie z?otych) - tablice pami?tkowe z okazji jubileuszu XXX lecia  Klubu TAKT oraz XXV lecia Klubu MYKA.

za - 5, p. - 0, w. - 0

 

Uchwa?a 15/2017

 Zarz?d Okr?gu Lubelskiego  PTT og?asza otwarty konkurs ofert na organizacj? Mistrzostw Okr?gu Lubelskiego za rok 2017. 

W sk?adanej informacji ch?tni cz?onkowie wspieraj?cy PTT powinni okre?li?: termin organizacji, wraz z mo?liwymi terminami alternatywnymi, oczekiwan? wysoko?? dofinansowania przez organizatora ze strony Zarz?du. 

ZOL PTT na podstawie przes?anych ofert zastrzega sobie rozstrzygni?cie konkursu na podstawie kryteriów:  

1. Oczekiwanego wsparcia finansowego oraz rzeczowego (dyplomy, puchary, medale) ze strony ZOL PTT (kryterium najni?szej ceny); 

2. Dogodno?ci terminu; 

3. Proponowanej wysoko?ci op?at startowych i biletów; 

Oferty w formie mailowej nale?y w terminie do 15 kwietnia na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.   

 za - 5, p. - 0, w. - 0

 

Uchwa?a 16/2017

Zarz?d Okr?gu Lubelskiego PTT wyra?a zgod? na zamian? terminu turnieju XV OTTT O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BIA?A PODLASKA z 8.04.2017 na 11.06.2017 pod warunkiem przedstawienia Zarz?dowi dokumentacji potwierdzaj?cej zabezpieczenie miejsca realizacji imprezy. Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem zapoznania si? cz?onków Zarz?du z przes?anymi dokumentami. Dzia?anie takie jest spowodowane wprowadzeniem w b??d ZOL PTT przez organizatora turnieju co do mo?liwo?ci rzeczywistego przeprowadzenia turnieju w dn.8.04.2017 r. (brak sali).

 za - 5, p. - 0, w. - 0

 

Uchwa?a 17/2017

ZOL PTT wyra?a pozytywn? opini? i zgod? TKS EM STUDIO OPOLE LUBELSKIE na z?o?on? propozycj? zorganizowania Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych PTT w dn. 9-10 wrze?nia 2017 r. w Opolu Lubelskim.

 za - 5, p. - 0, w. - 0

 

Uchwa?a 18/2017

W zwi?zku z nie op?aceniem sk?adki cz?onkowskiej PTT ZOL skre?la z listy cz?onków zwyczajnych PTT nast?puj?ce osoby:

ADAMCZYK OLIWIA

AMERLA ALEKSANDRA

BABIEJ KRZYSDZTOF

BA?KA WIKTORIA

BARCZY?SKI WIKTOR

B?ASZCZAK PIOTR

B?ASZKO ?UKASZ

BORSUK ?UKASZ

BORSUK PIOTR

CZERW MACIEJ

CZOPI?SKI KONRAD

DANIEC WIKTOR

DOBOSZ JAKUB

DRY?O WIOLETTA

DYBA?A ALEKSANDRA

FIJA?KOWSKA EMILIA

FRYC NATALIA

GOLE? GABRIELA

GO?O? IWONA

GONTARZ TYMON

GÓRNA DARIA

GROMEK RAFA?

GROMU? PRZEMYS?AW

GRONOWSKA MAJA

GRONOWSKI MARCIN

GURA ALICJA

GURA TOMASZ

HEJNA KONRAD

HNYDKA ALEKSANDRA

JAB?O?SKI DAMIAN

JACNACKI KONRAD

JAJUGA KATARZYNA

JANIK ZUZANNA

JASI?SKI ROMAN

J?DRASIK JULIA

JUSZCZYK EL?BIETA

KACZMARZEWSKA EWA

KAD?UBOWSKI JAKUB

KAMI?SKA SARA

KAMI?SKI KAROL

KAPICA DOMINIKA

KAPICA MARCELINA

KASPRUK MYROSLAWA

KASZA MARTYNA

KOGUCIUK MARCIN

KORSZE? WERONIKA

KOWALCZYK PAWE?

KOWALEWSKA PAULINA

KRETOWICZ DAMIAN

KU? JAKUB

KUS OLIWIA

LARWA KAMIL

KISIECKA KATARZYNA

LIWAK ZOFIA

?UKASIK SARA

MAKOLUS JUSTYNA

MARYNIOWSKI KAROL

MATYSEK KONRAD

MAZIARZ WERONIKA

MAZUREK DANIEL

MICHALAK DAWID

MIECZKOWSKA NOEMI

MIKITA MIKO?AJ

MI?OSZ PATRYK 

MOCHOL PIOTR

NIEMIEC JAKUB

NIKONIUK MONIKA

NIZIO?EK KORNELIA

NOWAK WIKTOR

OBERDA JAKUB

OBST PIOTR

OLEKSIEJUK MAGDALENA

OLESZCZY?SKI PIOTR

OLSZÓWKA ZUZANNA

PANUCIAK EMILIA

PASZTELAN MAJA

PETELSKA PATRYCJA

PIASECKA URSZULA

PIECH DAWID

PIECZONKA ELIZA

PIECZYKOLAN AGATA

PIEKARZ BART?OMIEJ

PIEKLAK PAWE?

PODLE?NY JAKUB

PRADYSZCZUK WIKTORIA

PRUCNAL PATRYCJA

R?KAWEK MARIA

RUMI?SKI PATRYK

RZ?SA PATRYCJA

RZ?SA ?ANETA

SABARA?SKA DAGMARA

SAMUL KATARZYNA

SAPIECHA PIOTR

SIKORA KAROL

SOBO? BART?OMIEJ

STARCZEWSKI MIKO?AJ

STARO?SKA MAGDALENA

SZEREJ DOMINIKA

?WICA ALEKSANDRA

TARAJKO NINA

TOMALA GABRIELA

TUDRUJEK MARCIN

WASALA MICHA?

WICHU?A HUBERT

WNUK MACIEJ

WOJTYSIAK WIKTORIA

WÓJCIK PATRYK

WÓJTOWICZ ANDZELIKA

ZAR?BSKI MATEUSZ

ZIOMEK KACPER

?YTKO PAWE?

?YWICKA PAULINA

za - 5, p. - 0, w. - 0

 

Uchwa?a 19/2017

ZOL zatwierdza regulamin OTTT LIDER 2017 organizowanego 22.04.2017  (regulamin zatwierdzony mailowo 20.03.2017). Sk?ad komisji s?dziowskiej: s?dzia g?ówny Jerzy Oleszczy?ski, Ewa Skocze? - Citko, Andrzej ?ukomski, Dariusz Dragan, Serhii Kobylkin, Andrzej Orszulak, Grzegorz Rybicki, Ireneusz Sulewski, Konrad Buczma. Komisja skrutacyjna - Marek Onoszko, Dawid Sasor.

za - 5, p. - 0, w. - 0

 

Uchwa?a 20/2017

ZOL zatwierdza sprawozdanie roczne ZOL PTT za 2016 r.

za - 5, p. - 0, w. - 0

 

Protoko?owa?a: Magdalena Gronowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ZOL PTT zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione. Jednocześnie ZOL PTT uzależnia kopiowanie i dalsze zamieszczanie uchwał dostępnych na stronie Zarządu od swojej zgody.

Programista PHP/SQL Maciej Michał Sikora mms1986.chelm@gmail.com powered by Joomla