PDF Drukuj
Obecni:

ANETA PAWLAK

MAGDALENA GRONOWSKA

JERZY OLESZCZY?SKI

KONRAD BUCZMA

MACIEJ GO??BIOWSKI

BARBARA JAWORSKA - MAZUR

Uchwa?a 24/2015

ZOL przyjmuje w poczet cz?onków zwyczajnych PTT nast?puj?ce osoboy:

1. BARANAOWSKA MARCELINA

2. BOGUSZ KAMIL

3. BO?EK MAGDALENA

4. BUCZMA HALINA

5. CHANIEWICZ WERONIKA

6. CHOMIUK KLAUDIA

7. CZERWI?SKA ALEKSANDRA

8. GAJOWY OLIWIA

9. HABERSKI PATRYK

10. JANKOWSKI KAMIL

11. KOZIEJ PATRYCJA

12. KUNKA POLA

13. ?OPOCKA MA?GORZATA

14. MUSIO? BART?OMIEJ

15. NIEZBECKA ALEKSANDRA

16. NIEZBECKA EMILIA

17. OLSZÓWKA PAWE?

18. PA?KA DAMIAN

19. PAWLUCZUK BARTOSZ

20. PETELSKA-GRUBA AGATA

21. PIEKLAK PAWE?

22. PIETRZELA JAKUB (PONOWNE PRZYJ?CIE)

23. P?OCHARZ MICHA?

24. R?KAWEK MARIA

25. RYKA?A TOBIASZ

26. STACHYRA ELIZA

27. STA?CZUK FILIP

28. SZUSTER KACPER

29. WOCH KAMILA

30. ZIOMEK KACPER

31. ZOWCZAK GABRIELA

32. ?YWICKA PAULINA

za - 6, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 25/2015

ZOL zatwierdza wyp?at? kwoty:

67,15 (sze??dziesi?t siedem z? 15/100) - faktura z 13.04.2015 r. zakup znaczków i karty telefonicznej - M. Gronowska

za - 6, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 26/2015

ZOL zatwierdza regulamin OTTT ZAMEK 2015organizowanego 13.06.2015 roku w Lublinie przez KTT ZAMEK LUBLIN.

za - 6, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 27/2015

ZOL zwo?uje Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy Okr?gu Lubelskiego PTT, który 23 czerwca br. Miejsce: Szko?a Ta?ca LIDER, ul. ?ywnego 10, Lublin

I termin - godz. 18, II termin - godz. 18.15

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodnicz?cego
 3. Wybór Prezydium
 4. Wybór Komisji Mandatowej
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwa? i Wniosków
 7. Stwierdzenie Prawomocno?ci Zebrania
 8. Zatwierdzenie porz?dku obrad
 9. Uzupe?nienie sk?adu S?du Kole?e?skiego,
 10. Uzupe?nienie sk?adu Komisji Rewizyjnej,
 11. Uzupe?nienie sk?adu delegatów na Walny Zjazd PTT
 12. Wolne wnioski
 13. Zako?czenie zebrania

za - 6, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 28/2015

ZOL zatwierdza termin 25.10.2015 r. na organizacj? XVI Mi?dzynarodowego TTT MAGIC DANCE 2015 O Puchar Marsza?ka Województwa Lubelskiego. Organizatorem turnieju jest TSC MAGIC DANCE LUBLIN. Miejsce - Ludwin k. Lublina.

 za - 6, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0

Uchwa?a 29/2015

ZOL zatwierdza termin OTTT O Puchar Wójta Gminy Milejów, który odb?dzie si? 7.11.2015 r. w ?a?cuchowie. Organizatorem turnieju jest TKS LIDER LUBLIN.

za - 6, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0 

Uchwa?a 30/2015

ZOL zatwierdza termin OTTT O Puchar Prezydenta Miasta Che?m organizowanego 5.12.2015 r. w Che?mie przez Che?mski Dom Kultury oraz KTT TAKT CHE?M.

za - 6, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0 

Uchwa?a 31/2015

Zarz?d Okr?gu Lubelskiego  PTT og?asza otwarty konkurs ofert na organizacj? Mistrzostw i Pucharu Okr?gu Lubelskiego za rok 2015.

 

W sk?adanej informacji ch?tni cz?onkowie wspieraj?cy PTT powinni okre?li?:termin organizacji (wymagane miesi?ce X- XI), warunki techniczne (hala, wymiary parkietu, trybuny, zaplecze dla zawodników), oczekiwan? wysoko?? dofinansowania przez organizatora ze strony Zarz?du.

 

ZOL PTT na podstawie przes?anych ofert zastrzega sobie rozstrzygni?cie konkursu na podstawie kryteriów: 

 

1. Oczekiwanego wsparcia finansowego ze strony ZOL PTT (kryterium najni?szej ceny);

 

2. Dogodno?ci terminu;

 

3. Proponowanej wysoko?ci op?at startowych i biletów;

 

4. Warunków technicznych.

 

ZOL zastrzega sobie prawo do wytypowania Komisji s?dziowskiej oraz skrutacyjnej, której wynagrodzenia powinny wynie?? nie mniej ni? 550 z? brutto plus zwrot kosztów dojazdu w wysoko?ci 50 gr/km. Komisji s?dziowskiej jako s?dzia g?ówny niepunktuj?cy przewodniczy? b?dzie z urz?du prezes ZOL PTT.

 

Oferty w formie mailowej nale?y przes?a? do sekretarza Zarz?du p. Konrada Buczmy w terminie do 15 czerwca na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.  

za - 6, przeciw - 0, wstrzyma?o si? - 0 

Protoko?owa?a: Magdalena Gronowska

 

 

 

 


 

 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ZOL PTT zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione. Jednocześnie ZOL PTT uzależnia kopiowanie i dalsze zamieszczanie uchwał dostępnych na stronie Zarządu od swojej zgody.

Programista PHP/SQL Maciej Michał Sikora mms1986.chelm@gmail.com powered by Joomla